top of page

Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca

Genel Aydınlatma Metni

 

 

 1. Veri Sorumlusunun Kimliği

 

Yeniçeri Özel Güvenlik Hizmetleri A.Ş. (“Yeniçeri” veya “Şirket”) olarak kişisel verilerinizin güvenliği ve gizli tutulması hususunda azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) nezdinde veri sorumlusu sıfatıyla, elde ettiğimiz kişisel verilere ilişkin Kanun’a uygun hareket edebilmemizi teminen aydınlatma yükümlülüğü kapsamında aşağıdaki hususları bilgilerinize sunuyoruz:

 

 1. Kişisel Verilerin İşlenmesi ve İşleme Amaçları

 

 • Kişisel verileriniz, Yeniçeri tarafından sunulan hizmet ya da ticari faaliyete ilişkin olarak değişkenlik gösterebilmekle beraber Şirketimiz tarafından hizmetlerin en iyi şekilde sunulabilmesini sağlamak maksadıyla işlenmektedir. Bu kapsamda;

 

 • Şirket binamızı ziyaret etmeniz halinde kimlik veriniz, fiziksel mekân güvenliği veriniz, araç plakanız fiziksel mekân güvenliğinin temini,

 

 • İnternet sitemizi ziyaret etmeniz halinde sistem güvenliği veriniz 5651 sayılı kanun gereğince mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla elektronik ortamda oluşan log kayıtlarının tutulması

 

amaçları ile sınırlı olarak işlenebilecektir.

 

Bu hususlara ek olarak;

 

Hizmet verdiğimiz şirket veya tedarikçi şirketlerimizin çalışanı olmanız halinde,

 

Kimlik veriniz, iletişim veriniz, mesleki deneyim veriniz, finansal veriniz, imza sirküleri üzerindeki verileriniz sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetiminin sağlanması, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, saklama ve arşiv süreçlerinin yürütülmesi, Şirketimiz faaliyetleri kapsamında hizmetlerimizin sunulması, yürütülmesi, geliştirilmesi ve taleplerin karşılanması, Şirket inceleme, soruşturma, raporlama, iç kontrol ve denetim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, bilgi ve veri güvenliğinin temini, bilgi sistemlerinin sürekliliğinin sağlanması, ilgili mevzuata ve Şirket politika ve prosedürlerine uyum sağlanması amaçlarıyla sınırlı olarak işlenmektedir. Ayrıca kişisel verileriniz fiziki arşivler ve bilişim sistemlerine nakledilerek hem dijital hem fiziki ortamlarda muhafaza altında tutulabilecektir.

 

 1. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçlar ile Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde açıklanan amaçlarla ve Kanun ile ilgili mevzuat kapsamında ve aktarılmasını gerektiren sebeplere bağlı ve bu sebeplerle sınırlı olarak; resmi kurum ve kuruluşlara, bankalara, Şirketimizin hizmetlerinden faydalandığı ajanslara, avukatlara, tedarikçilere vb. işbirliği içinde bulunulan firmalar ile kullanılan sistemleri bünyesinde bulundurması sebebiyle Yeniçeri Güvenlik Anonim Şirketi bünyesinde bulunan grup şirketlerine ve onlarla ortak kullanılan veri tabanlarına aktarılabilecektir.

 

 1. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

 

Kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde açıklanan amaçlar ile Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak Kanun’un 5. maddesinde belirtilen; veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğü, sözleşmenin kurulması, sözleşmenin ifası, veri sorumlusunun meşru menfaati ve açık rızanızın bulunması hukuki sebeplerine dayalı ve bunlarla sınırlı olarak; otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle, tarafınızca doğrudan veya internet sitemiz, elektronik posta adresimiz vasıtasıyla iletilen sözlü veya yazılı bilgiler, Şirket faaliyetleri kapsamında kullanılan uygulama ve yazılımlar, faturalar ile kamera kayıtları aracılığıyla toplanabilmektedir.

 

5. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

 

Kişisel verilerin korunması mevzuatı çerçevesinde, kişisel verilerinizin; işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, işlenme amacını ve tarafımızca bu amaçlara uygun olarak kullanıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme, eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde düzeltilmesini ve aktarılmışsa aktarılan üçüncü kişilere de bildirilmesini talep etme, işlenme şartlarının ortadan kalkması halinde silinmesini veya yok edilmesini ve aktarılmışsa aktarılan üçüncü kişilere de bildirilmesini talep etme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıktığını düşünüyorsanız bu duruma itiraz etme, Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle bir zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarınız mevcuttur.

 

Kanun kapsamında, kişisel verilerinizle ilgili başvurularınızı bu linkteki form ile aşağıda belirtilen kanallardan birini kullanarak;

 

 • info@yeniceriguvenlik.com.tr adresine kimlik teyidinizin yapılması sağlanarak bizzat; veya

 • Şirketimizin yeniceriozelguvenlik@hs01.kep.tr posta adresine; veya

 • Güvenli elektronik veya mobil imzanız ile Şirketimizin yeniceriguvenlik.com.tr adresine veya

 • Kimlik teyidinizin yapılması sağlanarak, Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen diğer usuller ile tarafımıza iletebilirsiniz.

 

Şirketimiz, Kanunu’nun 13. maddesine uygun olarak, başvuru taleplerini, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır. İşlemin maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenen tarife uygulanacaktır. Talebin reddedilmesi halinde, red nedeni/nedenleri yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçelendirilecektir. Başvuru taleplerinin değerlendirme sürecine ilişkin detaylı bilgiyi www.yeniceriguvenlik.com.tr adresi üzerinden ulaşabileceğiniz Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda bulabilirsiniz.

Yeniçeri Özel Güvenlik Hizmetleri A.Ş.

Kocatepe Mah. Abdülhakhamit Cad. No:21

34437 Beyoğlu/Taksim/ İSTANBUL

 

0212 311 98 08 - info@yeniceriguvenlik.com.tr

Çalışma Saatleri: 8:30 - 18:00

 • Gri LinkedIn Simge
 • Grey Instagram Icon
 • Grey Facebook Icon
 • Grey Twitter Icon

© Copyright 2023. | Yeniçeri Özel Güvenlik Hizmetleri A.Ş.

Yeniçeri Özel Güvenlik Hizmetleri A.Ş Bir Yeniçeri Group Markasıdır

bottom of page